ตามที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มีการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ์ที่ในการติดตามความคืบหน้าและรวบรวมข้อมูลูสถานะโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ สป.วท. รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด วท. นั้น

The Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) was firstly established as a state enterprise of the special category on 25th May 1963, under the Applied Scientific and Research Corporation of Thailand (ASRCT) Act B.E. 2506 (1963) in order to implement special science and technology policies of the Royal Thai government. After the establishment of the Ministry of Science, Technology and Environment (MOSTE) in 1979, ASRCT Act was repealed and replaced by the Thailand Institute of Scientific and Technological Research B.E. 2522 (1979) Act. Classified as a state enterprise of promotion category, TISTR has been financially supported via the annual budgets allocated by the government. Later, MOSTE has been renamed to the Ministry of Science and Technology (MOST) under the Government System Reform Act B.E. 2545 (2002).