TISTR


โครงการสัมมนา InnoFood Academy 2019

“Snack Foods: Unlock your health with snack”


ผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
หลักการและเหตุผล/ความสำคัญ
         ปัจจุบันกระแสความตื่นตัวของคนไทยที่มีให้กับการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคผัก ผลไม้ที่มีความปลอดภัย การพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบที่ไม่ใช้สารเคมี รวมไปถึงการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยพบว่า ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยังคงเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นเทรนด์ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ โดยปัจจุบันพบว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตโดยใช้รูปแบบเดิม เช่น การใช้เกลือ น้ำตาล และไขมันเป็นส่วนผสมเริ่มได้รับความนิยมลดลง เพราะกลุ่มผู้บริโภคได้หันมาให้ความสำคัญกับขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มของถั่ว สแน็คที่ทำจากข้าว ขนมขบเคี้ยวที่ไม่ผ่านการทอดหรือการทอดด้วยการใช้น้ำมันเพื่อสุขภาพ ขนมที่มีเกลือโซเดียมต่ำ ขนมที่มีพลังงานต่ำ เป็นต้น
         ข้อมูลจาก Euromonitor International ที่นำเสนอเกี่ยวกับตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของไทย ในปี 2560 เติบโตต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 3.5 ต่อปี มูลค่าราว 187,000 ล้านบาท ขณะที่ปี 2561 มีมูลค่า 191,893 ล้านบาท ขยายตัวราวร้อยละ 2.8 ประมาณการณ์ว่าในปี 2565 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 213,099 ล้านบาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.7 ต่อปี ซึ่งพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ ไม่มีเวลาออกกาลังกาย มีส่วนสำคัญที่ทาให้ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพเติบโต โดยตลาดขนมขบเคี้ยวประเทศไทยถือได้ว่า เป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีมูลค่าตลาดรวมสูงถึง 35,000 ล้านบาท เติบโตสูงขึ้นกว่าปีก่อน 5.3% โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 7.1% สวนทางตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยังคงติดลบ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการตลาด และมีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการสูง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อผู้บริโภค และประสบความสำเร็จในการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์นั้น ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความต้องการของตลาด และข้อกำหนดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
          ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งในระดับ SME, OTOP, วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายผู้ประกอบการ รวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจว่าทำอย่างไร จึงจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ให้ประสบความสำเร็จและส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงได้จัดงานสัมมนาในหลักสูตร InnoFood Academy 2019 “Snack Foods: Unlock your health with snack” ขึ้น
วัตถุประสงค์
         1.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
         2.เพื่อเป็นการให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะแก่ผู้เข้าอบรม เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไปตามความต้องการและส่งผลดี
ต่อผู้บริโภค และเป็นไปตามข้อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุข
         3.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ
รูปแบบโครงการ
         1.การบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรจากในสถาบันฯ และจากนอกสถาบันฯ
         2.การเสวนาโดยผู้ประกอบการเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ
กลุ่มเป้าหมาย
         1.ผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งในระดับ SME, OTOP, วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ
         2.อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
         3.ผู้สนใจทั่วไปContact us

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
คุณสุพัตรา โมราถบ โทรศัพท์ 0 2577 9137
คุณวิริยาภรณ์ สุ่มสกุล โทรศัพท์ 0 2577 9130
โทรสาร 0 2577 9137

Email: innofood@tistr.or.th